Lịch chương trình

Out Doors Program Calendar - July 2020
Tải lịch chương trình hiện tại của chúng tôi (ngày 2020 tháng 7)

Tải về

Biểu mẫu và tài liệu

Out Doors Service Agreement 2019
Tải về thỏa thuận dịch vụ của chúng tôi

Tải về

Out Doors Referral Form 2020
Tải mẫu Cập nhật thông tin y tế và cá nhân của chúng tôi

Tải về

NDIS Out Doors Inc Fee Schedule - Weekday Programs
Tải về chương trình NDIS phí của chúng tôi trong tuần

Tải về

NDIS Out Doors Inc Fee Schedule - Weekend Programs
Tải về chương trình NDIS phí của chúng tôi vào cuối tuần

Tải về

Báo cáo thường niên


Tải báo cáo thường niên của chúng tôi 2018-19

Tải về


Tải báo cáo tài chính của chúng tôi 2018-19

Tải về


Tải báo cáo thường niên của chúng tôi 2017-18

Tải về


Tải báo cáo tài chính của chúng tôi 2017-18

Tải về

Ấn phẩm


Tải về kế hoạch chiến lược của chúng tôi 2018-20

Tải về

Tài liệu khuyến mại

Out Doors Inc overview flyer
Tải về Flyer tổng quan của chúng tôi

Tải về