John Marshall là Giám đốc Tài chính đã nghỉ hưu với hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính và quản lý chung.

Ông có một nền tảng đa dạng làm việc với một số công ty lớn như Toyota Úc, Hersfield Developments và Murray Goulbourn.

John là Thủ quỹ của Hội đồng từ năm 2007.