Allan Davey là Giám đốc Davey Innovation, một doanh nghiệp tư vấn chuyên về phát triển chính sách, quản lý nghiên cứu và quan hệ chính phủ.

Allan có hơn 25 năm kinh nghiệm dẫn dắt các chương trình sáng tạo trong các lĩnh vực y tế, kinh doanh nông nghiệp và sản xuất, cũng như trong chính phủ, tất cả đều đã đầu tư kinh phí vào nghiên cứu và phát triển do ngành công nghiệp lãnh đạo. Gần đây ông đã được một cố vấn bộ cao cấp trong y tế và cũng chạy một thực hành chung tại Melbourne. Allan bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà khoa học nghiên cứu với Bộ phận Nam Cực của Úc và đã dành 18 tháng ở Nam Cực trước khi hoàn thành bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ khoa học.

Ông tốt nghiệp Học viện Giám đốc Công ty Úc và là Thành viên của Chương trình Lãnh đạo Cộng đồng Williamson.