Để hỗ trợ Tháng Sức khỏe Tâm thần, Dave và Sophia từ Out Doors Inc. sẽ trình bày cho Quỹ Sức khỏe Tâm thần về lợi ích của việc ở ngoài trời.

Sự kiện

Nhấp vào đây để đăng ký thông tin chi tiết của bạn, thông qua liên kết bên dưới và Quỹ Sức khỏe Tâm thần sẽ gửi email cho bạn liên kết đến sự kiện video trực tiếp.

Lưu ý: trong thời gian Chính phủ Bang Victoria khóa cửa, tất cả các sự kiện out doors inc. sẽ được gửi qua hội nghị truyền hình. Vui lòng tuân thủ tất cả các yêu cầu về cách xa và vệ sinh xã hội.

Tìm hiểu thêm về các hạn chế khóa bằng cách nhấp vào đây.

Nếu tôi cần nói chuyện với ai đó thì sao?

Nếu bạn hoặc bất cứ ai bạn biết cần nói chuyện với ai đó trong thời gian này, hãy liên hệ: